ทำเล่ม Passport และทำสัญญา MOU แรงงานต่างด้าวเมียนมา (พม่า)

ทำเล่ม Passport และทำสัญญา MOU แรงงานต่างด้าวเมียนมา (พม่า)

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *