Friday, 20 September 2019

พาแรงงานต่างด้าวลาวเที่ยว

พาแรงงานต่างด้าวลาว เที่ยวสถานที่สำคัญของประเทศลาว ก่อนเข้าทำงานในประเทศไทย