วันเสาร์, 20 เมษายน 2567

ขั้นตอนการนำเข้าแรงงานสัญชาติกัมพูชา สำหรับนายจ้าง

ขั้นตอนการนำเข้าแรงงานสัญชาติกัมพูชา สำหรับนายจ้าง

เอกสารที่นายจ้างต้องเตรียม

1.สำเนาใบโควต้าที่ปรับเป็นปัจจุบัน
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.สำเนาทะเบียนบ้าน
4.หนังสือรับรองบริษัทพร้อมวัตถุประสงค์ อายุไม่เกิน 6 เดือน
5.แผนที่

เอกสารที่แรงงานต้องเตรียม

1.บัตรประชาชนหรือใบเกิด (ตัวจริง)
2.ทะเบียนบ้าน (ตัวจริง)
3.เอกสารทางการกัมพูชา (กำนันเซ็น + ประทับตรา) 1 ใบ
4.รูปถ่าย 2 นิ้ว และ 1.5 นิ้ว พื้นหลังสีขาว ใส่สูทจริง อย่างละ 8 รูป
5.เล่ม passport (ถ้ามี)

ติดต่อสอบถาม
คุณเก๋
โทร : 095 541 3656
Line : 0655542289
E-mail : sutikarn9456@gmail.com