วันเสาร์, 20 เมษายน 2567

การตรวจลงตราของสถานทูต / สถานกงสุลไทย วีซ่าไทย

การตรวจลงตราของสถานทูต / สถานกงสุลไทย วีซ่าไทย

Non-Immigrant Visa

รหัส  B     สำหรับติดต่อธุรกิจหรือทำงาน
รหัส  F     สำหรับปฏิบัติงานในสถานทูต / สถานกงกุล / องค์การระหว่างประเทศ
รหัส  IB    สำหรับนักลงทุนที่ผ่าน BOI
รหัส  ED   สำหรับที่เข้ามาเพื่อการศึกษา อบรม
รหัส  M     สำหรับสื่อมวลชน
รหัส  R     สำหรับนักบวชที่เข้าเผยแผ่ศาสนา
รหัส  O     สำหรับผู้ติดตาม
รหัส  O-A  สำหรับใช้ชีวิตบั้นปลาย
รหัส  L-A   สำหรับแรงงาน 4 สัญชาติ (เมียนมา กัมพูชา ลาว เวียดนาม)
รหัส  O (L-A)  สำหรับบุตรแรงงาน 3 สัญชาติ

ติดต่อสอบถาม
คุณเก๋
โทร : 095 541 3656
Line : 0655542289
E-mail : sutikarn9456@gmail.com