การรายงานตัว 90 วัน สำหรับแรงงาน 3 สัญชาติ พม่า กัมพูชา ลาว

การรายงานตัว 90 วัน สำหรับแรงงาน 3 สัญชาติ พม่า กัมพูชา ลาว การรับแจ้งอยู่ในราชอาณาจักร เกิน 90 วัน คนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวแล้ว ถ้าอยู่ในราชอาณาจักรเกิน 90 วัน คนต่างด้าวผู้นั้นมีหน้าที่ต้องรายงานตัวแจ้งที่พักอาศัยต่อพนักงานสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ทุก90 วัน หากท้องที่ใดมีที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองตั้งอยู่จะแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ที่ทำการแห่งนั้น ก็ได้ ทั้งนี้ เป็นไปตาม มาตรา 37(5) แห่ง พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 วิธีการแจ้ง 1.คนต่างด้าวดำเนินการแจ้งด้วยตนเอง หรือ2.คนต่างด้าวมอบหมายให้ผู้อื่นนำหนังสือไปแจ้ง หรือ3.คนต่างด้าวอาจมีหนังสือแจ้งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (เหมาะสำหรับแรงงานประเภทคนงานรับใช้ในบ้าน) หรือ4.เข้าร่วมโครงการระบบการแจ้งที่พัก 90 วันของแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (ลาว กัมพูชา และพม่า)ในเขตกรุงเทพมหานคร ผ่านการบันทึกข้อมูลลงแผ่นซีดี (เหมาะสำหรับนายจ้าง/ผู้ประกอบการที่มีแรงงานต่างด้าวเป็นจำนวนมาก) เอกสารประกอบคำร้อง กรณียื่นด้วยตนเอง 1. หนังสือเดินทาง (Passport) 2.แบบฟอร์ม ตม. 47… Continue reading การรายงานตัว 90 วัน สำหรับแรงงาน 3 สัญชาติ พม่า กัมพูชา ลาว