ขั้นตอนการนำเข้าแรงงานสัญชาติเมียนมา (พม่า) สำหรับนายจ้าง

ขั้นตอนการนำเข้าแรงงานสัญชาติเมียนมา (พม่า) สำหรับนายจ้าง เอกสารที่น่ายจ้างต้องเตรียม (สำเนาอย่างละ 6 ชุด) 1.สำเนาใบโควต้า ที่ปรับเป็นปัจจุบัน2.สำเนาบัตรประชาชน3.สำเนาทะเบียนบ้าน4.หนังสือรับรองบริษัทพร้อมวัตถุประสงค์ อายุไม่เกิน 6 เดือน5.แผนที่ เอกสารแรงงานที่ต้องเตรียม (สำเนาอย่างละ 6 ชุด) 1.บัตรประชาชนหรือใบเกิด (ตัวจริง)2.ทะเบียนบ้าน (ตัวจริง)3.รูปถ่าย 2 นิ้ว และ 1.5 นิ้ว พื้นหลังสีขาว ใส่สูทจริง อย่างละ 8 รูป4.เล่ม passport ตัวจริง (ถ้ามี) ติดต่อสอบถาม คุณเก๋ โทร : 065 554 2289 Line : 0655542289 E-mail : sutikarn9456@gmail.com

ขั้นตอนการนำเข้าแรงงานสัญชาติกัมพูชา สำหรับนายจ้าง

ขั้นตอนการนำเข้าแรงงานสัญชาติกัมพูชา สำหรับนายจ้าง เอกสารที่นายจ้างต้องเตรียม 1.สำเนาใบโควต้าที่ปรับเป็นปัจจุบัน2.สำเนาบัตรประชาชน3.สำเนาทะเบียนบ้าน4.หนังสือรับรองบริษัทพร้อมวัตถุประสงค์ อายุไม่เกิน 6 เดือน5.แผนที่ เอกสารที่แรงงานต้องเตรียม 1.บัตรประชาชนหรือใบเกิด (ตัวจริง)2.ทะเบียนบ้าน (ตัวจริง)3.เอกสารทางการกัมพูชา (กำนันเซ็น + ประทับตรา) 1 ใบ4.รูปถ่าย 2 นิ้ว และ 1.5 นิ้ว พื้นหลังสีขาว ใส่สูทจริง อย่างละ 8 รูป5.เล่ม passport (ถ้ามี) ติดต่อสอบถาม คุณเก๋ โทร : 065 554 2289 Line : 0655542289 E-mail : sutikarn9456@gmail.com

ขั้นตอนการนำเข้าแรงงานสัญชาติลาว สำหรับนายจ้าง

ขั้นตอนการนำเข้าแรงงานสัญชาติลาว สำหรับนายจ้าง เอกสารที่นายจ้างต้องเตรียม สำเนาใบโควต้า ที่ปรับเป็นปัจจุบัน สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน หนังสือรับรองบริษัทพร้อมวัตถุประสงค์ อายุไม่เกิน 6 เดือน แผนที่ เอกสารแรงงาน บัตรประชาชนหรือใบเกิด (ตัวจริง) ทะเบียนบ้าน (ตัวจริง) ใบยั่งยืน (ตัวจริง) เอกสารทางการลาวที่ผู้ใหญ่บ้านเซ็น 2 ใบ รูปถ่าย 2 นิ้ว และ 1.5 นิ้ว พื้นหลังสีขาว ใส่สูทจริง อย่างละ 8 รูป เล่ม passport ตัวจริง (ถ้ามี) ติดต่อสอบถาม คุณเก๋ โทร : 065 554 2289 Line : 0655542289 E-mail : sutikarn9456@gmail.com