การรายงานตัว 90 วัน สำหรับแรงงาน 3 สัญชาติ พม่า กัมพูชา ลาว

การรายงานตัว 90 วัน สำหรับแรงงาน 3 สัญชาติ พม่า กัมพูชา ลาว การรับแจ้งอยู่ในราชอาณาจักร เกิน 90 วัน คนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวแล้ว ถ้าอยู่ในราชอาณาจักรเกิน 90 วัน คนต่างด้าวผู้นั้นมีหน้าที่ต้องรายงานตัวแจ้งที่พักอาศัยต่อพนักงานสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ทุก90 วัน หากท้องที่ใดมีที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองตั้งอยู่จะแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ที่ทำการแห่งนั้น ก็ได้ ทั้งนี้ เป็นไปตาม มาตรา 37(5) แห่ง พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 วิธีการแจ้ง 1.คนต่างด้าวดำเนินการแจ้งด้วยตนเอง หรือ2.คนต่างด้าวมอบหมายให้ผู้อื่นนำหนังสือไปแจ้ง หรือ3.คนต่างด้าวอาจมีหนังสือแจ้งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (เหมาะสำหรับแรงงานประเภทคนงานรับใช้ในบ้าน) หรือ4.เข้าร่วมโครงการระบบการแจ้งที่พัก 90 วันของแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (ลาว กัมพูชา และพม่า)ในเขตกรุงเทพมหานคร ผ่านการบันทึกข้อมูลลงแผ่นซีดี (เหมาะสำหรับนายจ้าง/ผู้ประกอบการที่มีแรงงานต่างด้าวเป็นจำนวนมาก) เอกสารประกอบคำร้อง กรณียื่นด้วยตนเอง 1. หนังสือเดินทาง (Passport) 2.แบบฟอร์ม ตม. 47… Continue reading การรายงานตัว 90 วัน สำหรับแรงงาน 3 สัญชาติ พม่า กัมพูชา ลาว

การตรวจลงตราของสถานทูต / สถานกงสุลไทย วีซ่าไทย

การตรวจลงตราของสถานทูต / สถานกงสุลไทย วีซ่าไทย Non-Immigrant Visa รหัส  B     สำหรับติดต่อธุรกิจหรือทำงานรหัส  F     สำหรับปฏิบัติงานในสถานทูต / สถานกงกุล / องค์การระหว่างประเทศรหัส  IB    สำหรับนักลงทุนที่ผ่าน BOIรหัส  ED   สำหรับที่เข้ามาเพื่อการศึกษา อบรมรหัส  M     สำหรับสื่อมวลชนรหัส  R     สำหรับนักบวชที่เข้าเผยแผ่ศาสนารหัส  O     สำหรับผู้ติดตามรหัส  O-A  สำหรับใช้ชีวิตบั้นปลายรหัส  L-A   สำหรับแรงงาน 4 สัญชาติ (เมียนมา กัมพูชา ลาว เวียดนาม)รหัส  O (L-A)  สำหรับบุตรแรงงาน 3 สัญชาติ ติดต่อสอบถามคุณเก๋โทร : 065 554 2289Line : 0655542289E-mail… Continue reading การตรวจลงตราของสถานทูต / สถานกงสุลไทย วีซ่าไทย

ขั้นตอนการนำเข้าแรงงานสัญชาติเมียนมา (พม่า) สำหรับนายจ้าง

ขั้นตอนการนำเข้าแรงงานสัญชาติเมียนมา (พม่า) สำหรับนายจ้าง เอกสารที่น่ายจ้างต้องเตรียม (สำเนาอย่างละ 6 ชุด) 1.สำเนาใบโควต้า ที่ปรับเป็นปัจจุบัน2.สำเนาบัตรประชาชน3.สำเนาทะเบียนบ้าน4.หนังสือรับรองบริษัทพร้อมวัตถุประสงค์ อายุไม่เกิน 6 เดือน5.แผนที่ เอกสารแรงงานที่ต้องเตรียม (สำเนาอย่างละ 6 ชุด) 1.บัตรประชาชนหรือใบเกิด (ตัวจริง)2.ทะเบียนบ้าน (ตัวจริง)3.รูปถ่าย 2 นิ้ว และ 1.5 นิ้ว พื้นหลังสีขาว ใส่สูทจริง อย่างละ 8 รูป4.เล่ม passport ตัวจริง (ถ้ามี) ติดต่อสอบถาม คุณเก๋ โทร : 065 554 2289 Line : 0655542289 E-mail : sutikarn9456@gmail.com

ขั้นตอนการนำเข้าแรงงานสัญชาติกัมพูชา สำหรับนายจ้าง

ขั้นตอนการนำเข้าแรงงานสัญชาติกัมพูชา สำหรับนายจ้าง เอกสารที่นายจ้างต้องเตรียม 1.สำเนาใบโควต้าที่ปรับเป็นปัจจุบัน2.สำเนาบัตรประชาชน3.สำเนาทะเบียนบ้าน4.หนังสือรับรองบริษัทพร้อมวัตถุประสงค์ อายุไม่เกิน 6 เดือน5.แผนที่ เอกสารที่แรงงานต้องเตรียม 1.บัตรประชาชนหรือใบเกิด (ตัวจริง)2.ทะเบียนบ้าน (ตัวจริง)3.เอกสารทางการกัมพูชา (กำนันเซ็น + ประทับตรา) 1 ใบ4.รูปถ่าย 2 นิ้ว และ 1.5 นิ้ว พื้นหลังสีขาว ใส่สูทจริง อย่างละ 8 รูป5.เล่ม passport (ถ้ามี) ติดต่อสอบถาม คุณเก๋ โทร : 065 554 2289 Line : 0655542289 E-mail : sutikarn9456@gmail.com

ขั้นตอนการนำเข้าแรงงานสัญชาติลาว สำหรับนายจ้าง

ขั้นตอนการนำเข้าแรงงานสัญชาติลาว สำหรับนายจ้าง เอกสารที่นายจ้างต้องเตรียม สำเนาใบโควต้า ที่ปรับเป็นปัจจุบัน สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน หนังสือรับรองบริษัทพร้อมวัตถุประสงค์ อายุไม่เกิน 6 เดือน แผนที่ เอกสารแรงงาน บัตรประชาชนหรือใบเกิด (ตัวจริง) ทะเบียนบ้าน (ตัวจริง) ใบยั่งยืน (ตัวจริง) เอกสารทางการลาวที่ผู้ใหญ่บ้านเซ็น 2 ใบ รูปถ่าย 2 นิ้ว และ 1.5 นิ้ว พื้นหลังสีขาว ใส่สูทจริง อย่างละ 8 รูป เล่ม passport ตัวจริง (ถ้ามี) ติดต่อสอบถาม คุณเก๋ โทร : 065 554 2289 Line : 0655542289 E-mail : sutikarn9456@gmail.com