รับต่อใบอนุญาติทำงาน (Work Permit)

ขั้นตอน และ รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการทำ ใบอนุญาติทำงาน (Work Permit) 1. แรงงานที่มี passport 3 ปี ค่าทำเนียม 450 บาท ณ สถานเอกอัคราชทูตพม่า (ในกรณีถือ passport เล่มเก่า สีแดง) 2. ตรวจสุขภาพกับโรงพยาบาลของรัฐ ที่ตั้งอยู่ใกล้กับสถานประกอบการ หรือ ที่แรงงานต่างด้าวอาศัยอยู่ ตามใบ ทร.38/1 ค่าตรวจสุขภาพ 600 บาทบัตรประกันสุขภาพ 1,300 บาท(ในกรณีที่เข้าประกันสังคม ไม่ต้องทำบัตรประกันสุขภาพ) 3. ยื่นคำร้อง ขอต่อใบอนุญาติทำงานของแรงงานต่างด้าว ชำระค่าคำขอ 100 บาท ณ จัดหางานจังหวัด หรือ จัดหางานเขต ที่สถานประกอบการ นั้นๆตั้งอยู่ 4. ยื่นคำขออยู่ต่อเพื่อทำงานของคนงานต่างด้าว (VISA) ค่าธรรมเนียม 1,900 (ในกรญี visa หมดอายุ) 5. ยื่นคำร้อง… Continue reading รับต่อใบอนุญาติทำงาน (Work Permit)