รับจัดเอกสารจ้างงานแรงงานต่างด้าว

แรงงานต่างด้าว สัญชาติ พม่า ลาว กัมพูชา การยื่นแบบรับแจ้งความต้องการจ้างคนต่างด้าว นายจ้างผู้ประสงค์จะจ้างแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาวและกัมพูชา หากรับเข้าทำงาน นายจ้างต้องดูหลักฐาน แรงงานต่างด้าว ให้ครบ เช่น พาสปอร์ตที่มีวีซ่า มีใบอนุญาตทำงาน ด้วย ใบเสร็จที่เป็นการชำระค่าใช้จ่ายกับ จัดหางาน หมายเหตุ กรณีที่นายจ้างมีแรงงานต่างด้าวที่มีใบอนุญาตทำงานแล้วอยู่ในโควตาให้นำสำเนาหลักฐานใบอนุญาตทำงานหรือใบเสร็จรับเงินและใบรับคำขอของคนต่างด้าวมาแนบด้วย เอกสารหลักฐานในการรับแจ้งความต้องการจ้างคนต่างด้าวกรณีผู้ประสงค์จะจ้างคนต่างด้าว เป็นบุคคลธรรมดา กรณีผู้ประสงค์จะจ้างคนต่างด้าว เป็นบุคคลธรรมดา แบบแจ้งความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าว สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนายจ้างหรือสำเนาใบอนุญาตทำงานกรณีนายจ้างเป็นคนต่างด้าว สำเนาทะเบียนบ้านนายจ้าง ทะเบียนบ้านเจ้าบ้าน หลักฐานแสดงความจำเป็นในการจ้างคนต่างด้าว เช่น เอกสารหลักฐานแสดงการประกอบธุรกิจ, ทะเบียนพาณิชย์, สัญญาเช่า, โฉนดที่ดิน, ทะเบียนเรือ เป็นต้น แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานที่ทำงาน หากมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาทำแทน ต้องมีใบมอบอำนาจติดอากรแสตมป์ 10 บาท หมายเหตุ ให้แนบรูปถ่ายของกิจการและสถานประกอบการมาด้วยกรณีผู้ประสงค์จะจ้างเป็นนิติบุคคล กรณีผู้ประสงค์จะจ้างเป็นนิติบุคคล แบบแจ้งความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าว สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล อายุไม่เกิน 6 เดือน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนายจ้างหรือสำเนาใบอนุญาตทำงานกรณีนายจ้างเป็นคนต่างด้าว ของกรรมการผู้จัดการหรือผู้ถือหุ้นหรือผู้มีอำนาจลงนาม สำเนาทะเบียนบ้าน ของกรรมการผู้จัดการหรือผู้ถือหุ้นหรือผู้มีอำนาจลงนาม หลักฐานแสดงความจำเป็นในการจ้างคนต่างด้าว เช่น… Continue reading รับจัดเอกสารจ้างงานแรงงานต่างด้าว