รับจัดเอกสารจ้างงานแรงงานต่างด้าว

แรงงานต่างด้าว สัญชาติ พม่า ลาว กัมพูชา การยื่นแบบรับแจ้งความต้องการจ้างคนต่างด้าว นายจ้างผู้ประสงค์จะจ้างแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาวและกัมพูชา หากรับเข้าทำงาน นายจ้างต้องดูหลักฐาน แรงงานต่างด้าว ให้ครบ เช่น พาสปอร์ตที่มีวีซ่า มีใบอนุญาตทำงาน ด้วย ใบเสร็จที่เป็นการชำระค่าใช้จ่ายกับ จัดหางาน หมายเหตุ กรณีที่นายจ้างมีแรงงานต่างด้าวที่มีใบอนุญาตทำงานแล้วอยู่ในโควตาให้นำสำเนาหลักฐานใบอนุญาตทำงานหรือใบเสร็จรับเงินและใบรับคำขอของคนต่างด้าวมาแนบด้วย เอกสารหลักฐานในการรับแจ้งความต้องการจ้างคนต่างด้าวกรณีผู้ประสงค์จะจ้างคนต่างด้าว เป็นบุคคลธรรมดา กรณีผู้ประสงค์จะจ้างคนต่างด้าว เป็นบุคคลธรรมดา แบบแจ้งความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าว สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนายจ้างหรือสำเนาใบอนุญาตทำงานกรณีนายจ้างเป็นคนต่างด้าว สำเนาทะเบียนบ้านนายจ้าง ทะเบียนบ้านเจ้าบ้าน หลักฐานแสดงความจำเป็นในการจ้างคนต่างด้าว เช่น เอกสารหลักฐานแสดงการประกอบธุรกิจ, ทะเบียนพาณิชย์, สัญญาเช่า, โฉนดที่ดิน, ทะเบียนเรือ เป็นต้น แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานที่ทำงาน หากมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาทำแทน ต้องมีใบมอบอำนาจติดอากรแสตมป์ 10 บาท หมายเหตุ ให้แนบรูปถ่ายของกิจการและสถานประกอบการมาด้วยกรณีผู้ประสงค์จะจ้างเป็นนิติบุคคล กรณีผู้ประสงค์จะจ้างเป็นนิติบุคคล แบบแจ้งความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าว สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล อายุไม่เกิน 6 เดือน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนายจ้างหรือสำเนาใบอนุญาตทำงานกรณีนายจ้างเป็นคนต่างด้าว ของกรรมการผู้จัดการหรือผู้ถือหุ้นหรือผู้มีอำนาจลงนาม สำเนาทะเบียนบ้าน ของกรรมการผู้จัดการหรือผู้ถือหุ้นหรือผู้มีอำนาจลงนาม หลักฐานแสดงความจำเป็นในการจ้างคนต่างด้าว เช่น… Continue reading รับจัดเอกสารจ้างงานแรงงานต่างด้าว

รับต่อใบอนุญาติทำงาน (Work Permit)

ขั้นตอน และ รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการทำ ใบอนุญาติทำงาน (Work Permit) 1. แรงงานที่มี passport 3 ปี ค่าทำเนียม 450 บาท ณ สถานเอกอัคราชทูตพม่า (ในกรณีถือ passport เล่มเก่า สีแดง) 2. ตรวจสุขภาพกับโรงพยาบาลของรัฐ ที่ตั้งอยู่ใกล้กับสถานประกอบการ หรือ ที่แรงงานต่างด้าวอาศัยอยู่ ตามใบ ทร.38/1 ค่าตรวจสุขภาพ 600 บาทบัตรประกันสุขภาพ 1,300 บาท(ในกรณีที่เข้าประกันสังคม ไม่ต้องทำบัตรประกันสุขภาพ) 3. ยื่นคำร้อง ขอต่อใบอนุญาติทำงานของแรงงานต่างด้าว ชำระค่าคำขอ 100 บาท ณ จัดหางานจังหวัด หรือ จัดหางานเขต ที่สถานประกอบการ นั้นๆตั้งอยู่ 4. ยื่นคำขออยู่ต่อเพื่อทำงานของคนงานต่างด้าว (VISA) ค่าธรรมเนียม 1,900 (ในกรญี visa หมดอายุ) 5. ยื่นคำร้อง… Continue reading รับต่อใบอนุญาติทำงาน (Work Permit)

รับแจ้งการอยู่ในราชอาณาจักรเกิน 90 วัน

ติดต่อสอบถาม คุณเก๋ โทร : 065 554 2289 Line : 0655542289 E-mail : sutikarn9456@gmail.com

รับขอโควต้าการจ้างงาน แรงงานต่างด้าว

ติดต่อสอบถาม คุณเก๋ โทร : 065 554 2289 Line : 0655542289 E-mail : sutikarn9456@gmail.com

รับนำเข้าแรงงานต่างด้าว แบบ MOU

บริการนำเข้าแรงงานต่างด้าว MOU ขั้นต่ำ 10 คนขั้นไปค่ะ MOU คือ การดำเนินการยื่นแบบคำร้องขอนำเข้าคนงานต่างด้าวตามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างประเทศไทยกับสหภาพพม่า เราดำเนินงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เรามีแรงงานที่พร้อมทำงาน หากท่าน แสดงโปรไฟล์การทำงาน สถานที่พักอาศัยแรงงาน ค่าแรงที่เป็นธรรมให้แรงงานที่จะนำเข้า โปรดแสดงความเป็นจริง ข้อดีของการนำเข้าแรงงานแบบ MOU แรงงานเข้ามาอย่างถูกกฎหมาย 4 ปี สามารถนำเข้ามาได้จำนวนมาก สามารถกำหนดแรงงานที่ต้องการได้ (เพศ อายุ เกิน 18 ปี) เสียค่าใช้จ่ายเป็นธรรม ความเสี่ยงไม่มี (เพราะเรารับประกัน 100%) รายละเอียด แรงงานถูกต้องตามกฎหมายมีอายุ 18 ปีขึ้นไป แรงงานมีสัญญาผูกมัดกับบริษัท2 ปี และต่ออายุได้ 2 ปีรวม 4 ปี การบริการของเรา (คิดค่าธรรมเนียม + ค่าบริการ) บริการวีซ่า, และ Work Permit ในปีถัดไป สิ่งที่นายจ้างเป็นผู้จัดหาและจัดทำให้กับแรงงาน นายจ้างจัดหาที่พักให้กับแรงงาน… Continue reading รับนำเข้าแรงงานต่างด้าว แบบ MOU

รับต่อ Visa แรงงานต่างด้าว

สำหรับแรงงานต่างด้าวแบบวีซ่าท่องเที่ยวที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย จะต้องไปต่อวีซ่ากันทุกเดือน มิเช่นนั้นจะมีบทลงโทษปรับนายจ้างตั้งแต่ 10,000 ไปจตถึง 100,000 บาท และแรงงงานต่างด้าวเองจะได้รับโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับตั้งแต่ 2,000 – 100,000 หรือทั้งจำทั้งปรับ และหากยินยอมเดินทางกลับออกนอกราชอาณาจักรไปในระยะเวลาที่กำหนดไว้ ก็จะมีการเปรียบเทียบปรับและให้ออกนอกประเทศไทย โดยไม่ต้องหลบซ่อนให้ระแวง การแก้ปัญหาสำหรับแรงงานต่างด้าวในกลุ่มนี้มีความสำคัญด้วยเช่นกันเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาดังกล่าวสำหรับนายจ้าง Pasdocument สามารถแก้ปัญหาให้กับท่านได้โดยให้บริการยื่นเรื่องนำเข้าแรงงานเพื่อเปลี่ยนจากวีซ่าท่องเที่ยวเป็นวีซ่าทำงาน โดยสิ่งที่แรงงานต่างด้าวจะได้ คือ วีซ่า 2 ปี (VISA) ใบอนุญาตทำงาน 2 ปี (Work Permit) ทั้งนี้สามารถต่อได้อีก 1 ครั้ง ครั้งละ 2 ปี รวมแล้วแรงงานต่างด้าวจะสามารถอยู่ในประเทศไทยและทำงานอย่างถูกต้องได้ทั้งหมด 4ปี ถือเป็นข้อดีทั้งตัวตัวนายจ้างและแรงงานต่างด้าวเองและแรงงานต่างด้าวสามารถเดินทางไปพักผ่อนที่ไหนก็ได้ภายในประเทศ อีกทั้งสามารถเดินทางกลับไปเยี่ยมบ้านที่ประเทศต้นทางได้ตลอดเวลาด้วย ติดต่อสอบถาม คุณเก๋ โทร : 065 554 2289 Line : 0655542289 E-mail : sutikarn9456@gmail.com

รับพิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าว

ปัจจุบันในประเทศไทยมีแรงงานต่างด้าวจำนวนมากขึ้นอย่างมาก ทั้งในภาคอุตสาหกรรม บริการ และ ครัวเรือน การเข้ารับการพิสูจน์สัญชาติจะทำให้แรงงานต่างด้าวไม่ว่าชาวพม่า, ชาวลาว หรือชาวกัมพูชา ให้เป็นแรงงานต่างด้าวถูกต้องตามกฏหมายภายใต้บันทึกข้อตกลง (MOU – Memorandum Of Understanding) โดยแรงงานจำต้องมีพาสปอร์ต มีวีซ่า และใบอนุญาตทำงาน เพื่อให้เป็นแรงงานต่างด้าวที่ถูกกฎหมาย เข้าออกตามช่องทางด่านตรวจคนเข้าเมือง เพื่อให้แรงงานต่างด้าวเหล่านี้สามารถเข้าถึงบริการของรัฐและระบบการประกันสังคม และสะดวกต่อการป้องกันเมื่อเกิดปัญหาต่างๆ กับทั้งนายจ้างและตัวแรงงานต่างด้าวด้วย หากท่านมีปัญหาในเรื่องการพิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าว ต้องการทำให้ถูกกฏหมาย เพื่อความสบายใจ ตัดปัญหาต่างๆ ที่จะตามมา ทั้งในการจ้างงานแรงงานต่างด้าว และการทำงานในที่ต่างๆ เราคือบริษัทที่ให้ บริการพิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าว ที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฏหมาย ด้วยความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่ผ่านมา บริษัท จ๊อบส์เวิร์คเกอร์ เซอร์วิส จำกัด จึงเป็นบริษัทที่มีความเข้าใจระบบและขั้นตอนการปฏิบัติงานของการพิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าวเป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็น การพิสูจน์สัญชาติแรงงานพม่า, การพิสูจน์สัญชาติแรงงานลาว และการพิสูจน์สัญชาติแรงงานกัมพูชา เราคือตัวแทนที่ถูกต้องตามกฏหมายในการให้บริการพิสูจน์สัญชาติในประเทศไทย หากท่านมีปัญหาความไม่สบายใจเรื่องแรงงานต่างด้าว หรือต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องการพิสูจน์สัญชาติ ติดต่อเราได้ทันที ติดต่อสอบถาม คุณเก๋ โทร : 065 554 2289 Line :… Continue reading รับพิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าว

รับปรึกษาปัญหาแรงงานต่างด้าว

การเข้ามาทำงานในประเทศไทยของแรงงานต่างด้าว พบว่าปัจจุบันเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นปัญหาต่าง ๆ จึงตามมาด้วยเช่นกัน แต่ผลกระทบต่าง ๆ สามารถแก้ไขให้ถูกต้องได้ ตามกระบวนการที่รัฐบาลได้วางไว้ และสิ่งที่นายจ้างควรคำนึงถึงก่อนการจ้างงาน หรือจ้างงานอย่างถูกต้อง มีสิ่งใดบ้าง เราไปดูกันสักนิด นายจ้างควรรู้ หากจ้างแรงงานต่างด้าว แรงงานต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตทำงาน ส่วนนี้เป็นอันรู้กันโดยทั่วไป หากฝ่าฝืนมีความผิดอย่างชัดเจน แรงงานต่างด้าวที่เข้าทำงานโดยไม่ได้ทำงานตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในใบอนุญาต มีความผิดด้วยเช่นกัน แรงงานต่างด้าวย้ายไปทำงานที่อื่น โดยนายจ้างเป็นผู้ให้ไป หรือออกจากงาน นายจ้างมีหน้าที่ต้องแจ้งภายใน 15 วัน ซึ่งในส่วนนี้ครอบคลุมไปจนถึง การรับเข้าทำงาน การย้ายสถานที่ทำงาน รวมไปถึงการออกจากงานด้วย การจ่ายค่าจ้างที่ต้องเป็นไปตามกฎหมายที่รัฐบาลได้วางไว้อย่างเคร่งครัด การจัดสวัสดิการในการทำงาน โดยไม่ละเมิดกฎหมายคุ้มครองแรงงาน เป็นต้น สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้เป็นปัญหาเพียงเบื้องต้นเท่านั้น เชื่อว่านายจ้างและแรงงานต่างด้าวเองก็ยังคงต้องเผชิญปัญหาต่าง ๆ ทั้งที่รู้มาก่อนหน้า และไม่รู้อีกมากมาย Pasdocument เรามีความพร้อมในการอำนวยความสะดวกด้านนี้อย่างเต็มกำลังความสามารถ รับรองได้ว่าปัญหาในเรื่องแรงงานต่างด้าวของท่านจะหมดไป และดำเนินกิจการได้อย่างราบรื่นโดยไม่ต้องกังวลอีกต่อไปเลย ติดต่อสอบถาม คุณเก๋ โทร : 065 554 2289 Line : 0655542289… Continue reading รับปรึกษาปัญหาแรงงานต่างด้าว