วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

รับต่อใบอนุญาติทำงาน (Work Permit)

ขั้นตอน และ รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการทำ ใบอนุญาติทำงาน (Work Permit)

1. แรงงานที่มี passport 3 ปี ค่าทำเนียม 450 บาท ณ สถานเอกอัคราชทูตพม่า

(ในกรณีถือ passport เล่มเก่า สีแดง)

2. ตรวจสุขภาพกับโรงพยาบาลของรัฐ ที่ตั้งอยู่ใกล้กับสถานประกอบการ หรือ ที่แรงงานต่างด้าวอาศัยอยู่ ตามใบ ทร.38/1

ค่าตรวจสุขภาพ 600 บาท
บัตรประกันสุขภาพ 1,300 บาท
(ในกรณีที่เข้าประกันสังคม ไม่ต้องทำบัตรประกันสุขภาพ)

3. ยื่นคำร้อง ขอต่อใบอนุญาติทำงานของแรงงานต่างด้าว ชำระค่าคำขอ 100 บาท ณ จัดหางานจังหวัด หรือ จัดหางานเขต
ที่สถานประกอบการ นั้นๆตั้งอยู่

4. ยื่นคำขออยู่ต่อเพื่อทำงานของคนงานต่างด้าว (VISA) ค่าธรรมเนียม 1,900 (ในกรญี visa หมดอายุ)

5. ยื่นคำร้อง ตท.2 เพื่อขอต่อใบอนุญาติทำงาน (Work Permit) ณ จัดหางานจังหวัด หรือ จัดหางานเขต ที่สถานประกอบการ นั้นๆ ตั้งอยู่

ค่าธรรมเนียม 1 ปี 1,000 1,100 หรือ 1,900 ตามลักษณะงานของคนงานต่างด้าว

ค่าธรรมเนียม 2 ปี 2,000 2,200 หรือ 3,800 ตามลักษณะงานของคนงานต่างด้าว

หมายเหตุ เราสามารถยื่นขอต่อใบอนุญาติทำงาน (Work Permit) ได้ครั้งละ 1 ปี หรือ 2 ปี ได้ตามการจ้างงานจริงของสถานประกอปการนั้นๆ แต่จะยึดเอาอายุของ passport ที่แรงงานต่างด้าวถืออยู่ เป็นหลัก

เอกสารประกอบคำขอรับใบอนุญาตทำงาน (ตท.2) ตามมาตรา 7

1. แบบฟอร์ม ตท.2 Download (http://wp.doe.go.th/downloadform)

2. รูปถ่ายหน้าตรงแบบสุภาพ ไม่สวมหมวก ขนาด 2 x 2.5 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 3 รูป (เขียนชื่อด้านหลังรูป)

3. หนังสือเดินทาง หรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือใบถิ่นที่อยู่ ฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด และได้รับการตรวจลงตราตามที่ กฎหมายอื่นๆ กำหนด

4. หนังสือรับรองการจ้างของนายจ้างปัจจุบันตามแบบที่กำหนด และหนังสือชี้แจงความจำเป็นในการจ้างคนต่างด้าว

5. หนังสือชี้แจงกรณีที่บริษัทได้รับการส่งเสริมการลงทุน แต่ไม่ยื่นขอผ่านเพราะเหตุใด

6. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อมวัตถุประสงค์ของบริษัท (ไม่เกิน 6 เดือน)

7. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, ทะเบียนบ้าน หรือสำเนาใบอนุญาตทำงานของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

8. สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น, สำเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.01) ที่ระบุประเภทกิจการ และ (ภ.พ.09) หากมีการเปลี่ยนแปลง

9. งบการเงินบริษัทปีล่าสุด

10. สำเนาการนำส่งเงินประกันสังคม (สปส.1-10)

11. บัญชีรายชื่อคนต่างด้าวที่ทำงานอยู่แล้ว และแผนภูมิการแบ่งงาน

12. หลักฐานการศึกษาหรือหลักฐานการผ่านงาน

13. สัญญาการจ้างงานคนต่างด้าว

14. ใบรับรองแพทย์

15. แผนที่ตั้งของสถานประกอบการอย่างชัดเจน

16. หลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) เช่น

     16.1 สำเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว (กรณีสถานประกอบการเป็นนิติบุคคล)

     16.2 หลักฐานการแจ้งออกจากงานของคนเดิม (กรณีทำงานแทนคนเดิม)

     16.3 สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน โรงแรม ร้านอาหาร เป็นต้น

     16.4 สัญญาโครงการ เช่น สัญญาก่อสร้าง เป็นต้น หรือ เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

     16.5 รูปถ่ายสถานประกอบการกรณีที่มีทุนจดทะเบียนไม่ถึง 10 ล้านบาท

17. แบบ ตท.10 แจ้งเข้าการทำงาน Download (http://wp.doe.go.th/downloadform)

18. หนังสือมอบอำนาจพร้อมติดอากรแสตมป์ ในกรณีคนต่างด้าวและกรรมการผู้มีอำนาจลงนามให้ผู้อื่นมาดำเนินการแทน

19. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจ (ที่ยังไม่หมดอายุ)

ติดต่อสอบถาม
คุณเก๋
โทร : 095 541 3656
Line : 0655542289
E-mail : sutikarn9456@gmail.com


เรื่องที่เกี่ยวข้อง