วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

รับจัดเอกสารจ้างงานแรงงานต่างด้าว

แรงงานต่างด้าว สัญชาติ พม่า ลาว กัมพูชา การยื่นแบบรับแจ้งความต้องการจ้างคนต่างด้าว

นายจ้างผู้ประสงค์จะจ้างแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาวและกัมพูชา หากรับเข้าทำงาน นายจ้างต้องดูหลักฐาน แรงงานต่างด้าว ให้ครบ เช่น พาสปอร์ตที่มีวีซ่า มีใบอนุญาตทำงาน ด้วย ใบเสร็จที่เป็นการชำระค่าใช้จ่ายกับ จัดหางาน

หมายเหตุ กรณีที่นายจ้างมีแรงงานต่างด้าวที่มีใบอนุญาตทำงานแล้วอยู่ในโควตาให้นำสำเนาหลักฐานใบอนุญาตทำงานหรือใบเสร็จรับเงินและใบรับคำขอของคนต่างด้าวมาแนบด้วย

เอกสารหลักฐานในการรับแจ้งความต้องการจ้างคนต่างด้าวกรณีผู้ประสงค์จะจ้างคนต่างด้าว เป็นบุคคลธรรมดา

กรณีผู้ประสงค์จะจ้างคนต่างด้าว เป็นบุคคลธรรมดา

 • แบบแจ้งความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าว
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนายจ้างหรือสำเนาใบอนุญาตทำงานกรณีนายจ้างเป็นคนต่างด้าว
 • สำเนาทะเบียนบ้านนายจ้าง ทะเบียนบ้านเจ้าบ้าน
 • หลักฐานแสดงความจำเป็นในการจ้างคนต่างด้าว เช่น เอกสารหลักฐานแสดงการประกอบธุรกิจ, ทะเบียนพาณิชย์, สัญญาเช่า, โฉนดที่ดิน, ทะเบียนเรือ เป็นต้น
 • แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานที่ทำงาน
 • หากมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาทำแทน ต้องมีใบมอบอำนาจติดอากรแสตมป์ 10 บาท

หมายเหตุ ให้แนบรูปถ่ายของกิจการและสถานประกอบการมาด้วยกรณีผู้ประสงค์จะจ้างเป็นนิติบุคคล

กรณีผู้ประสงค์จะจ้างเป็นนิติบุคคล

 • แบบแจ้งความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าว
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล อายุไม่เกิน 6 เดือน
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนายจ้างหรือสำเนาใบอนุญาตทำงานกรณีนายจ้างเป็นคนต่างด้าว ของกรรมการผู้จัดการหรือผู้ถือหุ้นหรือผู้มีอำนาจลงนาม
 • สำเนาทะเบียนบ้าน ของกรรมการผู้จัดการหรือผู้ถือหุ้นหรือผู้มีอำนาจลงนาม
 • หลักฐานแสดงความจำเป็นในการจ้างคนต่างด้าว เช่น เอกสารหลักฐานการประกอบธุรกิจ หนังสือรับรองบริษัท หนังสือจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน ทะเบียนพาณิชย์ สัญญาเช่า โฉนดที่ดินทะเบียนเรือ เป็นต้น
 • แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานที่ทำงาน
 • สำเนาใบภาษี (ภพ.01) และสำเนาใบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.20) หรือเลขทะเบียนผู้เสียภาษีนิติบุคคล
 • หากมอบอำนาจให้ผู้อื่นทำการแทน ต้องมีใบมอบอำนาจติดอากรแสตมป์ 10 บาท

หมายเหตุ ให้แนบรูปถ่ายของกิจการและสถานประกอบการมาด้วย

เอกสารเพิ่มเติมกรณีกิจการต่างๆ

 • กิจการเกษตร ปลูกพืชสวน พืชไร่ ให้เตรียมสำเนาโฉนดที่ดินหน้าหลัง ถ้าเป็นพื้นที่เช่าให้นำสำเนาสัญญาเช่าและสำเนาเอกสารคู่สัญญามาด้วย
 • กิจการร้านค้า ร้านอาหาร จำหน่ายอาหาร กิจการโรงงาน โรงสี กิจการรีไซเคิล รับซื้อของเก่า อู่ซ่อมรถ ล้างอัดฉีด ให้เตรียมใบ- ทะเบียนพาณิชย์ รูปถ่ายหน้าร้าน ในร้าน ถ้าเป็นพื้นที่เช่าให้นำสำเนาสัญญาเช่าและสำเนาเอกสารคู่สัญญามาด้วย
 • กิจการก่อสร้าง ให้เตรียมสำเนาสัญญารับเหมาก่อสร้าง สำเนาใบอนุญาตก่อสร้าง สำเนาเอกสารหลักฐานของคู่สัญญา ถ้าเป็นงานรับเหมาช่วงให้นำสำเนาสัญญาต้นมาด้วย
 • กิจการโรงแรม หอพัก ห้องเช่า ให้เพิ่มรูปถ่ายอาคาร สำเนาโฉนดที่ดินที่ปลูกสร้างอาคาร

ติดต่อสอบถาม
คุณเก๋
โทร : 095 541 3656
Line : 0655542289
E-mail : sutikarn9456@gmail.com


เรื่องที่เกี่ยวข้อง