วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ขั้นตอนการนำเข้าแรงงานสัญชาติลาว สำหรับนายจ้าง

ขั้นตอนการนำเข้าแรงงานสัญชาติลาว สำหรับนายจ้าง

เอกสารที่นายจ้างต้องเตรียม

 1. สำเนาใบโควต้า ที่ปรับเป็นปัจจุบัน
 2. สำเนาบัตรประชาชน
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน
 4. หนังสือรับรองบริษัทพร้อมวัตถุประสงค์ อายุไม่เกิน 6 เดือน
 5. แผนที่

เอกสารแรงงาน

 1. บัตรประชาชนหรือใบเกิด (ตัวจริง)
 2. ทะเบียนบ้าน (ตัวจริง)
 3. ใบยั่งยืน (ตัวจริง)
 4. เอกสารทางการลาวที่ผู้ใหญ่บ้านเซ็น 2 ใบ
 5. รูปถ่าย 2 นิ้ว และ 1.5 นิ้ว พื้นหลังสีขาว ใส่สูทจริง อย่างละ 8 รูป
 6. เล่ม passport ตัวจริง (ถ้ามี)

ติดต่อสอบถาม
คุณเก๋
โทร : 095 541 3656
Line : 0655542289
E-mail : sutikarn9456@gmail.com