วันศุกร์, 19 กรกฎาคม 2567

ขั้นตอนการนำเข้าแรงงานสัญชาติเมียนมา (พม่า) สำหรับนายจ้าง

ขั้นตอนการนำเข้าแรงงานสัญชาติเมียนมา (พม่า) สำหรับนายจ้าง

เอกสารที่น่ายจ้างต้องเตรียม (สำเนาอย่างละ 6 ชุด)

1.สำเนาใบโควต้า ที่ปรับเป็นปัจจุบัน
2.สำเนาบัตรประชาชน
3.สำเนาทะเบียนบ้าน
4.หนังสือรับรองบริษัทพร้อมวัตถุประสงค์ อายุไม่เกิน 6 เดือน
5.แผนที่

เอกสารแรงงานที่ต้องเตรียม (สำเนาอย่างละ 6 ชุด)

1.บัตรประชาชนหรือใบเกิด (ตัวจริง)
2.ทะเบียนบ้าน (ตัวจริง)
3.รูปถ่าย 2 นิ้ว และ 1.5 นิ้ว พื้นหลังสีขาว ใส่สูทจริง อย่างละ 8 รูป
4.เล่ม passport ตัวจริง (ถ้ามี)

ติดต่อสอบถาม
คุณเก๋
โทร : 095 541 3656
Line : 0655542289
E-mail : sutikarn9456@gmail.com